Oferta

Kompleksowa obsługa księgowa

Biuro rachunkowe GDF s.c. oferuje firmom z Trójmiasta kompleksową obsługę księgową. W zakresie tej działalności zajmujemy się:

 1. prowadzeniem ewidencji zdarzeń gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzeniem zestawień obrotów i sald za dany miesiąc w terminie do 19 dnia miesiąca następującego po nim;
 2. sporządzaniem sprawozdań rocznych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do 30.03. każdego roku;
 3. sporządzaniem sprawozdań miesięcznych w formie ustalonej przez zleceniodawcę;
 4. sporządzaniem deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS i sprawozdawczości statystycznej w obowiązujących prawem terminach;
 5. prowadzeniem ewidencji środków trwałych w programie komputerowym w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
 6. reprezentowaniem zleceniodawcy przed US i ZUS.

Obsługa kadrowo-płacowa

Ponadto oferujemy również usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej.

W ramach współpracy możemy:

Ponadto oferujemy również usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. W ramach współpracy możemy:

 1. zawierać i rozwiązywać umowy o pracę;
 2. prowadzić ewidencje urlopów pracowniczych;
 3. prowadzić ewidencje zwolnień lekarskich;
 4. prowadzić akta osobowe pracowników;
 5. naliczać wynagrodzenia, a w szczególności:
  • sporządzać listy płac,
  • rozliczać potrącenia na listach płac,
  • obliczać podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • obliczać składki ZUS;
 6. przygotowywać rozliczenie firmy z budżetem (US, ZUS):
  • sporządzać deklaracje rozliczeniowe podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzać deklaracje rozliczeniowe składek ZUS;
 1. naliczać i rozliczać świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Oferowane usługi świadczone są w atrakcyjnych cenach, które ustalane są zawsze indywidulanie, w zależności od potrzeb klientów.